Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Józefa Piłsudskiego z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://sp31.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-11-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

cel linku nie jest odpowiednio określony,

załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

pochodzą z różnych źródeł,

opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,

opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego

85-092 Bydgoszcz ul. Karłowicza 2, tel/fax: 341-32-34, e-mail: sp31@edu.bydgoszcz.pl

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-11-01

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Szymon Lewalski

e-mail: szlewalski@gmail.com

Telefon: 660-711-764

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Karłowicza, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z ogólnodostępnego parkingu przy ulicy, poprzez dwa stopnie schodów lub podjazd dla wózków. Przy wejściu do szkoły brak podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Wejście boczne od ul. Karłowicza umożliwia dostęp do części sportowej budynku bez ograniczeń w postaci schodów. Ponadto są jeszcze trzy wejścia do budynku od strony boiska szkolnego, dwa – dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w określonych godzinach i jedno wyjście ewakuacyjne. Ponadto od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa. Przejście z budynku na część sportową poprzez schody. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.